Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Kadam

Abstract Others

2  

Prashant Kadam

Abstract Others

विसरलो मी

विसरलो मी

1 min
147


राग आता ठेवलेले, विसरलो मी

घाव सारे सोसलेले, विसरलो मी


दूर ते किल्मीश केले, शांततेने

टोमणे ते मारलेले विसरलो मी


ज्ञात नाही आज पूर्वी बोचलेले

पूर्ण सारे भोगलेले विसरलो मी


कार्य हाती घेतले मी एकतेचे 

दुष्मना नी वागलेले विसरलो मी


सर्व काही होत आहे योजलेले 

स्वप्न आता भंगलेले विसरलो मी 


Rate this content
Log in