Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

मानसी मिठारी

Romance Others

3  

मानसी मिठारी

Romance Others

सरीवर सरी

सरीवर सरी

1 min
23


या पावसाच्या चिंब सरी

वाऱ्याच्या झुळुकीपरी 

कोरून जाती तुझा गंध मनावरी


विस्तीर्ण नभाखाली

जेव्हा धरती घेऊ लागते उभारी

तुझी न् माझी प्रीत घेते उंच भरारी

स्वप्न भासते सत्यापरी


सरीवर सरी

जणू स्वर्गाची दोरी

सय प्रियाची दाटते उरी

झाकोळून जाई हृदय हे निळ्याशार नभापरी


नकळत प्रीतलहरी येती मनाच्या सागरी

व्याकुळ हे मन भारी

वाटे मज धरावे तू आपुल्या करी

आणि फुलवावे दवबिंदू माझ्या ओठांवरी

क्षणाच्याही विलंबापरी


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance