Amrutlalspandan

Abstract

3  

Amrutlalspandan

Abstract

મિત્રતા

મિત્રતા

1 min
45


મિત્રતા દિવસ પણ ઉજવી શકીએ એ સારૂ છે, 

એ બહાને એકબીજાને મળી શકીએ એ સારૂ છે, 


આમ તો મળતા રહીએ છીએ છતાં પણ હવે નવા,

પરિવેશમાં વિશિષ્ટ રીતે મળીએ શકીએ એ સારૂ છે.


Rate this content
Log in

Similar gujarati poem from Abstract