RA Padmanabharao

Tragedy

3  

RA Padmanabharao

Tragedy

చివరి కోరిక

చివరి కోరిక

1 min
473


‘కాంతం,కాంతం!’ అని కలవరింపుతో నిద్ర లేచాడు హరి

ఏంటి నాన్న ‘ అంటుూ శివ పలకరించాడు

‘మీ అమ్మ కలలోకి వచ్చి నన్ను కూడా రమ్మందిా’

మీరు ఇంకా పిల్ల వాడిలా తయారయారు

ఔను రా! నా కింకా గురుతు

మీరు మారాలి

ఆరోజు నా కింకా గురుతు...।।

కాలికి గోరింట పెట్ట మని ఆ రాతిరి అడిగింది. నేను ఆమె కాలు పట్టు కొని గోరింట పసరుపూశాను

మీ నాయనమ్మ గొడవ చేసి గోలపెట్టేసింది

ఆడదాని కాలు ... అని గొడవ

ఆ వేకువన ఆమె చేయితాకాను

చల్లగా తగిలింది

పరలోకం చేరి పోయింది’

కంట తడి పెట్టాడు హరి


Rate this content
Log in

Similar telugu story from Tragedy