Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ajay Nannar

Abstract Horror Thriller

3.5  

Ajay Nannar

Abstract Horror Thriller

ती एक रात्र

ती एक रात्र

1 min
147


ती एक रात्र,

अमावस्येची भयाण रात्र....

रात्रीचा काळा अंधार...

स्वप्नातली ती काळी रात्र,

का कोन जाने मजला भयभीत करुन सोडे....


सारे दिवे विझले,

पावलांचा आवाज येई...

सळसळत्या पानांचा आवाज,

पावसाच्या थेबांचा टपटप आवाज कानी पडे.....

जणू कोनीतरी येण्याची चाहूल मजला लागे,

ते ऐकून माझ्या मनाचा थरथराट होई....


प्रत्येक काळी रात्र,

एक रहस्य सांगे....

दिसते तसे नसते

म्हणून तर जग फसते...


पण मनाला एकच प्रश्न कळेना...

काही केल्या उत्तर सापडेना....

गुढ रहस्य तर याच प्रश्नात आहे...

त्या रात्री......

"कोणी दिसले का??"

"कोणी दिसले का.....???"


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Abstract