Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Gangotri Priyadarshini

Abstract Romance Fantasy

3.5  

Gangotri Priyadarshini

Abstract Romance Fantasy

ପ୍ରତୀକ୍ଷା

ପ୍ରତୀକ୍ଷା

1 min
121ତୁମେ କେବେ ଆସିବ କି ନା,

ତୁମେ କେବେ ବୁଝିବ କି ନା

ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ,

ପ୍ରତି ଜ୍ୟୋସ୍ନା ରାତ୍ରିର ଯନ୍ତ୍ରଣା !!

ମୁଁ ନିର୍ବାକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରହର ,

ସୁଶିତଳ ମଳୟେ ମୁଁ ନିଦାଘ ଦ୍ୱିପହର !!

ଦୃଷ୍ଟି ଦିଗବଳୟରେ ,

ତୁମେ ଚକ୍ ଚକ୍ ମରୀଚିକା

ଭାବନାରେ ମୋର ତୁମେ ,

ଏକାନ୍ତ ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର !!

ତୁମେ ଆରାଧ୍ୟ ,

କ୍ଷଣିକ ପ୍ରାରବ୍ଧ

ମୋ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ରେ

ତୁମେ ନିଷିଦ୍ଧ ଈଶ୍ୱର !!Rate this content
Log in