Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Savita Kale

Romance

4.0  

Savita Kale

Romance

कितीदा नव्याने तुला आठवावे

कितीदा नव्याने तुला आठवावे

1 min
412


कितीदा नव्याने तुला आठवावे

कितीदा नव्याने तुझे गीत गावे


तुझी साथ नाही, अशी मी अभागी

नाती स्वार्थी निघाली, या स्वार्थी जगी

साद देशील हाकेला माझ्या कधी

या आशेवरी रात रात मी जागी


तू होतास जवळी तेव्हा सख्या रे

व्यापले होते जीवन माझे सुखाने

आता एकेक घटिका युगासम वाटे

अश्रू नयनांत माझ्या, हुंदका हृदयी दाटे


पाखरे परतती, होता सांजवेळ

तो गेला किती, तुझ्या विरहात काळ

आता सरता सरेना ही कातरवेळ

तुझ्या सोबतीने मज पाहावयाची सकाळ


Rate this content
Log in