KANNAN NATRAJAN

Fantasy


1  

KANNAN NATRAJAN

Fantasy


முழு நிலா

முழு நிலா

1 min 17 1 min 17

இயற்கை வரைந்த ஓவியத்தில்

சிந்திய கருப்பு மை

பூகம்பம்

கடவுள் படைத்த அனாதைக்குழந்தைகளின்

பிறப்பு ஆண்களின்

அடிமைத்திமிர்

வானமகள் பிறைநுதல் நடுவில் இட்ட

வெள்ளிப்பொட்டாய் உலகின்

அலங்கோலத்தை பிரகாசமாய் காட்டி

சாய்ந்து கிடக்கிறாள்

முழுநிலா!


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design