KANNAN NATRAJAN

Fantasy


3  

KANNAN NATRAJAN

Fantasy


எறும்புகளின் அலுப்பு

எறும்புகளின் அலுப்பு

1 min 119 1 min 119

மார்கழி யாவும்

வண்ணக் கோலங்களாக

மிளிர்ந்தாலும்

அரிசி உணவுக்காக

கோலங்களைத்தான்

தேடுகிறோம்!

பூக்கோலத்தில்

தேனை உறிஞ்சி

சென்ற வண்டின்

முகத்தை ஏக்கத்துடன்

பார்த்து நீர்மேல் கோலம்

தேடிப் பார்த்தால்

வண்ணத்தில் முகம்

சுளிக்க வைத்தனவே!

கோலங்கள் வெறும்

அழகு மட்டுமல்ல

எங்கள் உணவிற்காக

என்பதை அறிவார்

உளரோ!Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design