Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Santosh Kumar Nayak

Abstract Inspirational Others

3  

Santosh Kumar Nayak

Abstract Inspirational Others

ବୀର ସଇନିକ

ବୀର ସଇନିକ

1 min
10


ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ମାଟି ମାଆ ଆଜି

ଝରାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ, 

ମାଆର ଇଜ୍ଜତ ରଖିବାକୁ ଯାଇ 

ଛୁଟାଇ ରକତ ସୁଅ;

ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ପୁଅ

ଶୋଇଯାଇଅଛି କହିଯାଇଅଛି

ମାଆ ଅଭାଗିନୀ ନୁହଁ ।।


ବୀର ସଇନିକ ସାହସ ଦେଖିଛି

ଆମ ଗାଲୱାନ ଘାଟି,

ବୀର ଦେଇପାରେ ଜୀବନ ନିଜର

ହେଲେ ଛାଡେନାହିଁ ମାଟି ;

ସୀମା ସରହଦ ଡେଇଁ,

ଦଉଡି ଆସିଲେ ହୋଇବ ଲଢେଇ

ବଇରୀର ତ୍ରାହି ନାହିଁ।।


ଆମେ ଚାହୁଁ ଶାନ୍ତି ତାହା ଅର୍ଥ ନୁହଁ

ଆମେ ଯେ ଡରୁଆ ଜାତି,

ଦେଖି ନାହଁ ଯଦି ଦେଖାଇ ଦେବୁ ରେ 

ଛପନ ଇଞ୍ଚିଆ ଛାତି;

ଇତିହାସ ଅଛି ସାକ୍ଷୀ,

କେତେ ଯେ ବିଦେଶୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଫେରି

ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଡକୁ ଜାକି।।


ବୀର ମରେ ହେଲେ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ

କେତେ ଯେ ଅମର ଗାଥା,

ସହିଦ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆହା

ଆପେ ନଇଁଯାଏ ମଥା;

ଧନ୍ୟ ସଇନିକ ତୁମେ,

ତୁମ ବଳିଦାନ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ପରା

ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ଆମେ।।


Rate this content
Log in