Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sanjay Dhangawhal

Romance

2  

Sanjay Dhangawhal

Romance

मंद धुंद वारा

मंद धुंद वारा

1 min
286


मंद धुंद वाऱ्याची झुळूक छेडत असते

म्हणून तिला पावसाची सोबत हवी असते

कारण पावसाची आणि तिची पक्की मैत्री होती

तिच्याशिवाय पाऊस पडणार नाही 

याची तिला खात्री होती

 

मगं पाऊस आल्यावर ती सैरभैर व्हायची

तिला पाहून पावसाला

आनंदाची उकळी फुटायची


 पाऊस यायचा नाही तेंव्हा गाल फुगवून बसायची

 कधी येणार आहेस 

ती आभाळाकडे बघुन 

पावसाला विचारून घ्यायची


तिला रूसलेल पाहून वारा सुसाट व्हायचा

ती आडोसा घ्यायची

वारा तिला खिडकीतून बघायचा

वाऱ्याने तिच्या आंगा भोवती पिंगा घालनं

पावसाला नको वाटायचं

तिचं पुन्हां पुन्हां लपुन बसनं

त्याच्या काळजाला भिडायचं


मग आभाळ काळेभोर व्हायचे 

तिच्या गालावर गोडं हसु फुलायचे

पाऊस हळूहळू यायचा

 ति धावत सुटायची

सरीना कवेत घेताना

चिंब चिंब व्हायची


वादळ वारा 

तिचं भिजलेल रूपं डोळ्यात बंद करून घ्यायचा

तेव्हा रागाच्या भरात पाऊस जोरात सुटायचा

विजांचा गजर व्हायचा

तेंव्हा ती घाबरून पळायची

त्या पावसाचा लडिवाळा खिडकीतून बघायची


तिचं अस सोडून जाणे पावसाला नको वाटायचे

तिची सोबत नसल्याने आभाळ फाटायचे

पाऊस तसाच नाराज होवूनं

शातं व्हायचा 

तिच दारात उभ राहणे 

आभाळातून बघायचा


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance