Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

KRUTIBAS NAYAK

Inspirational Children

3  

KRUTIBAS NAYAK

Inspirational Children

ଦେଶ ବନ୍ଦନା: ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର -ଡକ୍ଟର କୃତ୍ତିବାସ ନାୟକ

ଦେଶ ବନ୍ଦନା: ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର -ଡକ୍ଟର କୃତ୍ତିବାସ ନାୟକ

1 min
430ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର, ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର |

କୋଟି ଜନମତ କେତେ ଧର୍ମଚିତ୍ତ କରିଛି ସେ ଏକାକାର |(ଘୋଷା)


ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତା'ର ସାତରଙ୍ଗ ନେଇ,

ମେଘ ଆକାଶରେ ସତେ ଚମକଇ ,

ସବୁ ଧରମର ମିଳନ ହେବାରୁ ସିଏ ସତେ ମନୋହର |

ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର, ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର |

କୋଟି ଜନମତ କେତେ ଧର୍ମଚିତ୍ତ କରିଛି ସେ ଏକାକାର |(1)


ବଗିଚାରେ ଫୁଟେ ନାନାଜାତି ଫୁଲ,

ଦିଶେ କି' ସୁନ୍ଦର ଗୁନ୍ଥିଦେଲେ ମାଳ !

ସବୁ ଭାଷା ମିଶି ମାଳାଟିଏ ଗଢ଼ା ଜନନୀର ଗଳାହାର | 

ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର, ଏଇ ଭାରତ ଜନନୀ ମୋର |

କୋଟି ଜନମତ କେତେ ଧର୍ମଚିତ୍ତ କରିଛି ସେ ଏକାକାର |(2)
Rate this content
Log in