SRINIVAS GUDIMELLA

Drama


4  

SRINIVAS GUDIMELLA

Drama


కోపం

కోపం

1 min 549 1 min 549


పూర్వ జన్మ పాపంరా

మనుషులకొక శాపం రా

కోపం ఒక లోపంరా

శాంతం మణి దీపంరా !!


చిర్రుబుర్రులు

కస్సుబుస్సులు

విసుర్లు కసుర్లు

నసుగుళ్ళు సణుగుళ్లు

చిటపటలు మొటమొ మొ టలు

పంతాలు పట్టింపులు

చిరాకులు పరాకులు

కోపానికి మారాకులు !!


ఆవేశానికి ఇవ్వకు అవకాశం

ఆనందాన్ని అంతనియ్యి ఆకాశం

కోపం ఉండనివ్వకు లవలేశం

సమస్యలకు పరిష్కారం సావకాశం !!


కోపమనే దీపంలో ఆహుతవ్వకు అనుక్షణం

బుద్ధి కలిగి శాంతం తో జతను కట్టు ప్రతి క్షణం

పాదం కింద క్రోధముంటే ఆనందమే అనుక్షణం !!


Rate this content
Log in

More telugu poem from SRINIVAS GUDIMELLA

Similar telugu poem from Drama