KANNAN NATRAJAN

Fantasy


1  

KANNAN NATRAJAN

Fantasy


கடல்

கடல்

1 min 605 1 min 605

வானமும் பூமியும்

எனது உறவினர் என்பதால்

அஞ்சல்வழி

கடிதம் அனுப்பினால்

தாமதம் என்றே

மழைத்தூதுவனை

அனுப்பியதில்

அடுக்ககங்கள் அநீதியாய்

முளைத்ததால்

சென்னைக்கும் எங்களுக்கும்

பகை என்பதால்

தூதுவனாகிய உன்னையும்

சிறைபிடிப்போம் என்றே கருத்த

அசுர மேகம் உரைத்தது கேட்டு

நானும் மக்களுடன் போரிட

காத்திருக்கிறேன்.


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design