Udayachandran C P

Drama


3  

Udayachandran C P

Drama


എഴുതപ്പെടാത്ത കവിത

എഴുതപ്പെടാത്ത കവിത

1 min 48 1 min 48

കേൾക്കാത്തൊരീണം പോൽ,

അറിയാത്ത രാഗം പോൽ,

കാണാത്ത ചിത്രം പോൽ, 

എഴുതാത്ത കാവ്യമായ്, 

എൻ മനസ്സിലുണ്ടോട്ടേറെ കവിതകൾ, 


മഷി മുക്കി എഴുതാത്ത കാവ്യങ്ങൾ

എഴുതാ മറയത്തിരിക്കുന്ന കവിതകൾ.

എഴുതിയ കവിതകളവയെക്കാളെത്രെയോ  

പ്രിയംകരം, അതിലേറെ ആർദ്രവും. 


Rate this content
Log in

More malayalam poem from Udayachandran C P

Similar malayalam poem from Drama