Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ravikant Shardul

Inspirational

3  

Ravikant Shardul

Inspirational

गाडगे महाराज

गाडगे महाराज

1 min
7.1K


देव नाही देव्हा-यात| अन् नाही मंदिरात|

कधी कळेल माणसा| शोधीशी चराचरात|| 

लिंबू मिरची बिबवा| करामत नोहे ठायी|

कारे भुलतो दगडा| नाद कसा या भूवरी|| 

देव अंगात जागतो| जर नवसा पावतो|

मग दरड कोसळे| देव कधी का धावतो|| 

नाद खुळा हा श्रध्देचा| त्यात दडे अंधश्रध्दा|

तूच निर्मिली संस्कृती| घे मानवतेचा वादा|| 

हाती घेवूनिया झाडू| करी डेबूजी किर्तन|

नेत्री घालूनी अंजन| जागवती ते विज्ञान|| 

कसा सुपर पॉवर| हर गल्लीत टॉवर|

पोट जयांचे भागते| दावी देवाचा आदर|| 

थोतांड जाण अंतरी| माणूस माणसा तारी|

भुकेल्या जीवा भरवी| तेच पुण्य घे पदरी|| 

दरी आस्तिक नास्तिक | तोड शृखंला मनाची|

गाडगे बाबा सांगती| आस धर निसर्गाची||

 

 


Rate this content
Log in