AMRUT GHAYAL

Classics


AMRUT GHAYAL

Classics


તો આપો

તો આપો

1 min 178 1 min 178

મેલું ઘેલું મકાન તો આપો !

ધૂળ જેવું ય ધાન તો આપો !

સાવ જુઠું શું કામ બોલો છો ,

કોક સાચી જબાન તો આપો.

થોડો ઝાઝો હિસાબ તો આપો !

ખોટો સાચો જવાબ તો આપો !

બાગમાં ભાગ છે અમારો પણ,

એક વાસી ગુલાબ તો આપો.

સુખના બે ચાર શ્વાસ તો આપો !

જીન્દગાનીનો ભાસ તો આપો !

મુક્ત વાતાવરણના સ્વામીઓ ,

કેં હવા કેં ઉજાસ તો આપો .!

મુક્તિનું એને સાજ તો આપો !

આદમીનો અવાજ તો આપો !

માઈના પુત માનવીને પ્રથમ ,

માનવીનો મિજાજ તો આપો !


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design