Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Shriram Tekale

Inspirational

4.5  

Shriram Tekale

Inspirational

जीवन म्हणजे

जीवन म्हणजे

1 min
243


जीवन म्हणजे 

जन्म मृत्यूमधली दुआ

जीवन म्हणजे जीवन नाही

तर त्यासाठी संघर्ष हवा 


जीवन म्हणजे 

जीवन असावे

नकोत नुसती अशांती

तिथे असावी क्रांती

नकोत नुसती भटकंती 


जीवन हे सूर्यासारखे 

तळपते असावे

जीवन हे चंद्रासारखे 

शीतल असावे


त्यात कधी सुख असावे

अन क्षणिक दुःखही असावे


जीवन हे असे जागा

कि जगल्यासारखे

वाटले पाहिजे

मरण हे असे जागा 

कि मेले तरी पुरून 

उरले पाहिजे 


जीवन हे असे आसवे

जन्म झाल्यासारखे 


जीवन म्हणजे आयुष्य 

जीवन म्हणजे भविष्य

जीवन म्हणजे 

जगण्याचा भूतही 


जीवन हे असे जगावे

कधी स्वतःसाठी तर 

कधी दुसऱ्यासाठी जगावे 


जीवन म्हणजे जीवन नसावे

त्यात असावी मेहनत चिकाटी 

अन क्षितिजा पलीकडे जाण्याची 

मोठी जिद्द असावी 


जगण्याची आशा समोर असेल

मनात मोठी जिद्द असेल

कितीही अडथळे येवो वाटेवरती

याला सारण्याची 

ताकत येते हत्तीसारखी 


जीवन हे असे जगावे

जीवन साकार झाले 

वाटले पाहिजे 


जीवन हे असे निर्भीड जगावे 

मेले तरी पुरून उरले पाहिजेRate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational