Khvab Ji

Inspirational


3  

Khvab Ji

Inspirational


મોંઘેરો આનંદ

મોંઘેરો આનંદ

1 min 13.6K 1 min 13.6K

સસ્તા લાગતા કેટલાક રાજીપા,

ન ભોગવીને

તવંગરો  

ઘણું ખોવે છે...

કાશ! એમને ખબર હોત કે--

અાનંદ મોંઘો નથી,

મોંઘેરો છે.... !


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design