Meerabai Sant

Classics


Meerabai Sant

Classics


કુડી રે કાયા

કુડી રે કાયા

1 min 218 1 min 218

હો માનસરોવર જઈએ,

કુડી રે કાયા, માનસરોવર જઈએ.

હંસલો જાણીને વીરા સંગત કરીએ રે,

ભેળાં બેસીને મોતી ચણીએ રે…

સાધુ સંગાથે વીરા, સાધુ કહેવાયે,

નિત નિત ગંગાજીમાં નાહીએ રે…

કુડી રે કાયા…

માંહ્યલાએ મનડાને,કેમ તું ભૂલ્યો વીરા,

દરસન ગુરુજીના કરીએ રે…

કુડી રે કાયા...

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ, ગીરીધર નાગર,

ભવસાગરથી તરીએ રે…

કુડી રે કાયા…


Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design