Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Drop in the Ocean

Romance Inspirational

3.4  

Drop in the Ocean

Romance Inspirational

रस्ता

रस्ता

1 min
109


तू चालत राहा, माझ्याबरोबर,

ध्येयामागून ध्येय गाठत तू राहा,

तू चालत राहा, मी असेन तुझ्याबरोबर


वाटेकरु भेटतील तुला अनेक,

बनतील काहीक जीवलग,

वाटतील जीवघेणे काहीक, 

घुटमळू नको त्यांच्यात; ते चिन्ह असतील फक्त तुझ्या रस्त्यात


या चिन्हांचा मागोवा तू घे,

कोठून जायचे, कसे जायचे याचा निर्णय तूच घे,

अडखळशील, पडशील, वाट तू चुकशील,

पण शिकशील, शहाणी तू होशील 


अनंतापासून अनंतापर्यंत प्रवास हा तुझा,

सुरूवातही मी आणि शेवटही मीच तुझा,

इतकेच काय रस्ताही मीच तुझा,

या रस्त्यांवर प्रत्येक पाऊल आनंद देवो तुला हाच ध्यास माझा


तू चालत राहा, माझ्याबरोबर, 

तुझ्याकडून माझ्याकडे येत तू राहा

तू चालत राहा, मी आहे तुझ्याबरोबर


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance