StoryMirror Feed

Classics


4.0  

StoryMirror Feed

Classics


കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ

കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ

1 min 180 1 min 180

കുഞ്ഞേടത്തിയെ തന്നെയല്ലോ

ഉണ്ണിയ്ക്കെന്നെന്നുംമേറെയിഷ്ടം

പൊന്നേ പോലത്തെ നെറ്റിയിലുണ്ടല്ലോ

മഞ്ഞൾ വരക്കുറി ചാന്ദുപൊട്ടും

ഈറൻമുടിയിലെള്ളണ്ണ മണം

ചിലനേരമാ തുമ്പത്തൊരു പൂവും

കയ്യിലൊരറ്റ കുപ്പിവള

മുഖം കണ്ടാൽ കാവിലെ ദേവി തന്നെ…Rate this content
Log in

More malayalam poem from StoryMirror Feed

Similar malayalam poem from Classics