ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2021 - WINNER

83
Posts
5
Followers
4
Following

ಎದುರಿಗೊಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲೊಂದು ಲೇಖನಿ.. ಬಿಟ್ಟರೇ, ಬೇರೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ.. ಮನದ ನೆಮ್ಮದಿ.

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile