અનિરુદ્ધ ઠકકર "આગંતુક"
Literary Captain
21
Posts
13
Followers
2
Following

અનિરુદ્ધ...એક સ્વભાવ,એક પરિવાર,એક ઓળખ,પોતાના તર્ક ,જીદ અને આદતો સાથે જીવતો એક આળસુ અને વિચિત્ર માણસ,આટલું ચાલશે?કે હજુ કૈક કહું..?

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile