Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Sarita Sawant Bhosale

Others

3  

Sarita Sawant Bhosale

Others

सुखांताचा शोध

सुखांताचा शोध

1 min
200


काटे अन पाकळ्या

अंतर आहे ही

अंतर नाही ही

काट्यांशी खेळत

पाकळ्यात मिसळत

जगण्याचा रंग

गहिरा हवा ही अन

गहिरा नकोही

शुभ्रतेची छटा हवी

शुद्धतेचा दिवा लखलखता हवा

काजळीची किनार हवीही

अन नकोही

काट्यांचे बोचणे

पाकळ्यांचे सोहळे

जगणे असेही जगणे तसेही

सुखांताचा शोध असाही कसाही


Rate this content
Log in