Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

sangita ramateke

Romance Inspirational Others

2  

sangita ramateke

Romance Inspirational Others

चारोऴी

चारोऴी

2 mins
3.1K


देते मी तुला हिन्दोडा 

मन कस आनन्दात 

होई तन खालवर 

हिंदोडा मी घेई झोकात 


तु दे हिंदोऴा एक 

मी देते एक हिंदोऴा 

हा खे ऴ जगात 

खेऴते आहे निराऴा 


घेऊन मिऴुन हिंदोऴा 

मज्जा करु साथ साथ 

जाऊ दुर दुर च्या गावा 

हिंदोऴयाची आहे साथ 


वाढ दिवसाच्या पर्वावर 

मला बसते हिंदोऴयावर

तु हालवुन दे झोका खालुन

हिंदोऴा जाई वरवर 


पाटील पणाला 

शोभे हिंदोऴाची शान 

जन्म दिवस माझा आहे  

तुझ्या शुभकामनाच देणं 


माझ्या वाढदिवसाला 

दिला हिंदोऴा तु 

ये बसु हिंदोऴया वर 

खेऴु मी राणी राजा तु 


प्रिती फुले 

हिंदोऴा वरती 

तु येऊन बस 

थोडा माझे सोबती 


राज्या राणी च्या जोडीला

शोभते हिंदोऴाअंगणात 

प्रितीचे क्षण वाटे अनमोल 

पुन्हा कधी आणतील रंगत 


आज का नाही सोबत 

हिंदोऴा हलवायला 

कुणी का तयार नाही 

वाट पाहाते कोण येतो बोला 


झुलव मला हिदोऴयात  

कर दोन्ही हाताचा हिंदोऴा 

 प्रेमान हुऴहऴु झूलत

फुलव मोर फिसारा वेगऴा 


हिंदोऴयात बसु 

आपण दोघे 

झुलु एकमेकांसवे 

नकोबघु पुढे माघे 


राहा सोबत मागे मागे 

हिंदोऴयात मिऴुन बसते 

एकमेकांच्या डोऴयात पाहु 

मी तुझ्या कुशीत हसते 


हिंदोऴया वर 

 बसुन जाऊ वरवर 

आकाशात काय आहे 

पाहुन येऊ सर्व खरं 


तुझी सोबत अशी 

हिंदोऴया तु न मी बसु 

चाँदोबा जवऴ जाताच 

त्याला ही घेऊन बसु 


तुझी आठवण खुप येते 

पण तुला येणार नाही 

तु विसरलास सर्व काही 

पण मी विसरणार नाही 


आठवण आल्यावर

मला राहावत नाही 

तु टाऴल तरी व

मी टाऴणार नाही 


आतुरल मन  

तुझ्या भेटी करिता

हदयावर हात ठेव 

तुझी आठवण दिसता 


माझ्या आठवणीत 

एवढा जऴु नको 

कोऴसा होऊ जाशिल 

असं प्रेम करु नको 


तुझ्या आठवणीत  

चन्द्र पाहातो 

पण सुर ज इकडे 

तुला पाहुन दिशा बदलतो 


आठवणी च्या झुल्यात 

तुला आठवावे 

संगतीत तुझ्या मी रमाव 

आठवुन रडत बसावे 


नजरेनं माझे  

हदय घायलं केले 

आठवण अजुन 

मी नाही भुलले 


मी नाही निराश 

उलट तु येतो रागात 

आठवण काढली त्याची

मला हाणते जोमात 


आठवण येताच 

मन भरुन आ्ले 

येऊन तुला भेटते 

सारं आल्यावर सांगले 


जाऊ आली काल 

चारोऴी गावाला 

आठवण येताच  

भेटायला आले भावाला 


आठवणी गावात  

रोज रोज जाऊ 

तु नाही आलास तर 

घेईन सोबत काऊ 


तुला माझी आठवण  

येते की नाही रे 

मी तुझ्या आठवणीत 

मरु न मरुन जगते रे 


चारोऴी गाव 

आता खुप नावाजलं 

आठवण येताच  

जायला धजावलं 


चल आता जाऊ 

आठवली आज चारोऴी

थांब थोडा जरा 

घेऊन निघते एक आरोऴी


धाव घेते चारोऴी 

धावते बिगीबिगी

आठवणी न कस 

मन झालं रंगीबिरंगी 


नकोव नाव त्या 

जीव घेण्या वायरसचं 

कोरोना मुऴ सारे 

धासतावले आहेच 


भावा बहीणीत  

भांडन लावा लावी

खुप करायचा शरारत 

आठवणीत यावी


आठवण कर 

त्या दिवसाची

माझ्या मागे मागे 

दुडुदुडुए धावयची


आता तु झाला  

आहे मोठा चा मोठा 

सार लक्ष्य मोबाईवर 

आठवण  आहे साठा 


गोड गोड 

तुझे ते बोबडे बाॊल

आठवण आली की  

  मनात आहे खोल 


तुझ्या आठवणीत  

पाहातो टक लाऊन 

तु सारखा मोबाईल 

 वर असतो डोऴे ठेऊन 


लहानपणी आपन छान  

आता उटला सुटला की

आठवण न काढता मोबाईलच हातात  घेते की 


मला आता विसर 

मी सासरी आली

अघुन मघुन जरा

आठवणी तर झाली


तुझ्या शिवाय् दुसरं 

होत कोण मला 

आठवण ने तुझ्या बेजार

सार समजल का तुला 


हिदॊऴयात बसणार तु 

हलव म्हणनार मला 

आठवते सर्व है तुला 

आठवल की सांग मित्राला 


नको रे राजा 

आता डोऴा 

नको पाणी 

आठवण पण सोऴ


मोबाईल बोल रे आता

ऑन लाइन फोन व र 

आठ्वण आली तुझी 

खुप दिवसा नन्तर 


माझ्या मनातले  

तुला काय कऴे रे 

गुपित खुप काही आहे 

आठवन येताच भेट रे 


झाडा बांधला हिंदोऴा 

आठवणीत तुझ्या खास 

हिदोऴा आराम हालव 

मला तुझ्या कडे पाहाण्या ध्यास 


आठवण येताच 

माहेरी न्यावं 

जिजु तुझा  

मला पाठवणार रावं 


भेटी लागे जीवा 

लागलीसी तुझी आस 

आठवण येताच लाग 

लाग आता रस्तास 


माहेरी माझ्या  

काही कमी नाही 

आठवण करुन देते 

बहुत सांगतो काही 


घडी चे वाजले बारा 

आता जीजु बोंबलते

आठवणीत करते फोन  

खुप खुप मग बोलते 


आईशिवाय माझ्य  

पान हालत नाही 

आठवणीत आईच्या 

विना मी जगत नाही


जन्म झाला माहेरी

मरण आहे सारसी 

आठवत का नियम 

सामाजिक बांधिलकी जोपासी 


ढारा ढुर झोपी गेला 

मी चारोऴी लिहितो 

मध्ये मध्ये उठुन मला 

स्वपनात कधी कधी मारतो 


वाजले न रे बापा 

घडी चे बारा 

माझ्या आठवनी त 

रुसु नको बरा 


मी ही तुझीच 

आहे बहीण 

मला ही बारा चे 

झोप येणार नाहीन 


वचनात उगाच 

गुंतवु नकोस मला

विचार करुन सांगते 

मी तुझा नाद सोडला 


तु दिलेल वचन 

पुर्ण करुन दाखव 

तेव्हाच होईन रे मिलन 

साकार करुन दाखव 


आतुर झाले मन 

तु येणार भेटायला 

दिलेले वचन पाऴ 

काही कारण नको सांगायला .


दादा ये मला ना 

माहेर पणाला ने रे

आई बाबाचे वचन 

 आता तु पाऴ ना रे 


तुझ्या शिवाय मला  

दुसरं कोण आहे रे 

मरता वेऴी सांगे बाबा 

दिलेले वचन जान न रे 


केला प्रेम 

तु अन् मी 

वचनात तुझ्या 

गुतवुन राहीली मी 


नको घेऊ आता 

वचनाच्या आणाबाणा मला झाला आता 

 एक बा ऴ तान्हा 


वचन तु देतेस 

पण ते मोडल्यावर 

तु पाहाशील बरं 

तंगडे मी तोडणार 


तु वचन दिलेले 

अजुन आठवते मला 

बस कर आता 

लवकर भेटते तुला 


शी फेकायला  

ठेवला मी नौकर 

वचन तोडलास  

तुला बनशिल माझा चाकर 


धीर धर रे थोडा

मन आहे वेडा 

वचनाच ठेव मान 

होऊ नको रेढा


भेट मला आता व्हलेन्टाईन डे ला 

वचन देते तुला 

भ्यायचे नाही कूणाला 


चहा मी देते  

माझ्या आवडत्या हिरो

वचनात गुन्तुन राहा 

तुला मी बनविते झीरो


Rate this content
Log in