Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

sangita ramateke

Romance Inspirational Others

2  

sangita ramateke

Romance Inspirational Others

चारोऴी

चारोऴी

1 min
2.8K


अजुन कसे नाही  

कोणी अवतरले 

भाव मनातले जाणकार 

कस्र घर काम करायले 


निवृत्त व्हा रे 

घर कामातुन 

यावे ग्रूप लेखणी घेऊने

भाव मनातुन होणार कलेतुन 


डोऴे उघडुन तर बघ 

अरे ! अरे ! हे काय    

निसर्ग रुप भर नजरेत

त्यावरील तयार कर काव्य 


तुझ्या साठी तर 

केला एवढा साज 

डोऴे उघडुन तर बघ 

मी आहे तुझा आवाज 


तुला पाहुन मला 

मनात होते धकधक 

डोऴे उघडुन तर बघ 

बघशील मला टकटक 


तुला बघुन होतो  

जीव माझा खालीवर 

डोऴे उघडुन तर बघ 

संगीता तील सप्त सर 


सुर जोडायला 

या रे लवकर रे 

तुझी वाट पाहुन झाली बेजार 

डोऴे उघडुन तर बघ रे 


डोऴ्याची भाषा 

कऴे डोऴयाला 

डोऴे उघडुन तर बघ 

कऴतील माझ्या भावना तुला 


Rate this content
Log in