Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajendra Vaidya

Romance Tragedy

3  

Rajendra Vaidya

Romance Tragedy

वाजली पैंजणे

वाजली पैंजणे

1 min
39


वाजली पैंजणे अंगणी पावसाची.   

दरी ये जा करते, घेते चाहूल लबाड रमनाची


रात गडद होय जशी. मी होते वेडीपिशी.                

वाऱ्यावरती लहरत येते, धून बासरीची(१).      


तेजाळत वीज हसे. भय उरात दाट तसे.               

ओठावर थरथरते साद मोहनाची (२).          


थेंबफुले रिमझिमती. श्वास गंध दरवळती.               

रात होय जडभारी, नाही साथ त्याची(३).   


Rate this content
Log in