Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Priti Dabade

Others

3  

Priti Dabade

Others

स्टेथोस्कोप

स्टेथोस्कोप

1 min
12K


सर्दी ताप

कणकण झाली

दवाखाण्याच्या दिशेने

पायपीट केली


डॉक्टरांनी काय

होतंय विचारले

क्षणात पेनाने सारे 

कागदावर उतरवले


स्टेथोस्कोपची किमया

अगदी न्यारी

निदानाची झाली

तयारी सारी


औषध गोळ्या 

दिल्या मग त्यांनी

बरे वाटले मला

दोन दिवसांनी


Rate this content
Log in