Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akshata alias shubhada Tirodakar

Others

3  

Akshata alias shubhada Tirodakar

Others

वाट

वाट

1 min
11.5K


ही अनोळखी वाट आपुली वाटू लागली खूप वर्षांनी

परत गुणगुणू लागला तुचा आवाज माझ्या कानी

वाटले कुठेतरी जवळच आहे तूचा सहवास

वाटले तुला घालावी परत एकदा साद

मन म्हणाला उगीचच होत आहे तु अधीर आज

उगाचच घडवत आहे मनाचे भाव

कोणी नाही आपलं ह्या वाटेवर

उगाच करत आहे आभास

उगाचच करत आहे आभास


Rate this content
Log in