Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Shinde

Others

3.3  

Prashant Shinde

Others

पंचवीस मे (25)

पंचवीस मे (25)

1 min
2.9K


चौथा लॉकडाऊन

आठवा दिवस सुमंगल....!


आ ज आठवा दिवस

ठ रल्या प्रमाणेच सुरुवात झाली

वा टले नव्याच्या नऊ दिवसाची

दि वस संपण्याची वेळ जवळ आली...

व ळकटी गोळा केली

स गळे प्रातर्विधी आटोपले

सु चिर्भूत होऊनी ठाण मांडून

मं गल असे ध्यान केले....

ग तकाळ सारा गाडून

ल टकेच मन थोडे हलके केले


म्हटले आता जरा बरे वाटते

हळू हळू गाडे पूर्वपदावर येते...!

सुप्रभात...!


Rate this content
Log in