Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Uddhav Bhaiwal

Others

3  

Uddhav Bhaiwal

Others

पायाखालची माती

पायाखालची माती

1 min
233


नसेल राहात सूर्य

उगवायचा आणि मावळायचा

आमच्या हुकुमावाचून


नसेल थांबत

समुद्राची भरती आणि ओहोटी

आमच्या हुकुमाची वाट पाहात


नसतील विचारीत फुले आम्हाला

फुलण्याआधी आणि कोमेजण्याआधी


नसतील थांबवीत नद्या आपले प्रवाह

आमचा हुकुम होईपर्यंत


काळही अडून बसत नसेल

आमच्या आज्ञेची वाट पाहात


म्हणूनच  

जरी नसली जराशीही आशा की,

होईल पहाट आमच्या आज्ञेनंतरच


आणि सागराची भरती, ओहोटी,

फुलांचे फुलणे, कोमेजणेही

आमच्या आज्ञेनुसारच,


किंवा नद्यांचे खंडीत प्रवाहही होतील सुरू

आमच्या हुकुमानंतरच

आणि काळही आपली गती क्षणभर थांबवून

तुकविल मान आमच्यासमोर


तरी खात्री आहे की,

निदान आमच्या पायाखालची माती

ओळखील आमच्या पाऊलखुणा


आणि कुरकुरणार नाही

आमच्या पायांचे ठसे

स्वत:च्या अंगावर उमटवून घेताना

स्वत:च्या अंगावर उमटवून घेताना


Rate this content
Log in