Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

पाऊसाची कविता

पाऊसाची कविता

1 min
40


मनी आले लिहावी पाऊसावर कविता 

जुळून आले शब्द जसे दाटले काळे ढग आभाळाला 

पाउसाच्या हळुवार सरी प्रमाणे शब्द आठवत गेले 

मध्येच वाऱ्याच्या झुळकेसारखे मनाला भिडले 

आणी एकदाच मोठी सर येऊन 

कागदावर लेखणीतून बरसले 

चिंब भिजला तो कागद शब्दांच्या थेंबांनी 

मातीच्या वासाप्रमाणे दरवळला 

कवितेचा सुगंध माझ्या मनी 

अश्या तऱ्हेने पाऊसावरची कविता पूर्ण झाली 


Rate this content
Log in