Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sayali Kulkarni

Others

4.3  

Sayali Kulkarni

Others

माझ्या माहेराला जावे...

माझ्या माहेराला जावे...

1 min
88


मला आज वाटे... 

माझ्या माहेराला जावे... 

माझ्या मायबापा... 

डोळे भरूनी पहावे...||


निजावे आईच्या कुशीत...

माराव्या मनसोक्त गप्पा.. 

डोकवावे भूतकाळात... 

उघडूनी आठवणींचा कप्पा.. ||


खावे आईच्या हातचे...

स्वादिष्ट रूचकर अन्न... 

बाबांच्या सहवासात...

घालवावा प्रत्येक क्षण ||


बाबा नि बहिणीसंगे... 

करावी अंगतपंगत... 

वाटावी सुखदुःखे... 

सांगावी गंमत जंमत ||


मस्त निवांत उठावे... 

नसावी काळजी कशाची... 

घ्यावा मोकळा श्वास... 

झुगारूनि बंधने वेळेची ||


जावे सख्यांना भेटाया... 

नि करावे हितगुज... 

भटकावे त्यांसमवे... 

करावी हौस नि मौज ||


रंगावे पत्त्यांचे डाव.. 

गावी मनसोक्त गाणी... 

नि हसावे पोटभर... 

डोळ्या दाटेपर्यंत पाणी |


माझ्या माहेरी माहेरी... 

आप्त स्वकीयांचा मेळा... 

रमेल हा जीव त्यात... 

माझा भाबडा भोळा.. ||


जरी सासरी असतील... 

मंडळी लावणारी जीव... 

आईबापाच्या मायेसाठी... 

मन घेते माहेरा धाव.. ||


पुरुषांना कसे उमजावे... 

स्त्रीच्या अंतरीचे हे वर्म... 

कळण्या महती माहेराची... 

घ्यावा लागतो स्त्रीचा जन्म ||


Rate this content
Log in