Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

3  

akshata alias shubhada Tirodkar

Others

एकटं मन

एकटं मन

1 min
164


कधी कधी मनाला पण त्रास होतो माणसाच्या गर्दीचा 

माणसाच्या स्वभावाचा त्याच्या सहवासाचा 

मनाला पण हवं असत एकटेपणाची शांतता 

ना कसल्या आवाजाची ना आधाराची 

फसवे चेहरे ही मन ओळखत 

म्हूणन तर कधी कधी अबोल राहत 

माणसाच्या स्वभावाच्या गर्दीत मन हे 

कुठेतरी भरकटत असत 

म्हुणन तर शांततेचा श्वास घेण्यासाठी तळमळत 

कधी कधी मनाला एकटेपणाची शांतता बळ देत 

परत नव्याने माणसाच्या गर्दीत मिसळण्यासाठी तयार करत 


Rate this content
Log in