Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sonali Butley-bansal

Abstract

4.7  

Sonali Butley-bansal

Abstract

देवत्व

देवत्व

1 min
89


हल्ली पावलं तुझ्याकडे वळतच नाही

तुझ्यासमोरून जाताना डोळे अलगद भरून येतात...

अन् तुझी मूर्ती हलल्याचा भास होतो

उगाचच वाटत राहातं माझ्यासारखंच कुणी चालत फिरतंय का तिथे...


कधी वाटतं थेट उभं राहावं तुझ्यापुढे भरल्या डोळ्यांनी...

ओघळणाऱ्या आसवांना न सावरता एकटक बघत राहावं तुझ्याकडे अन् साधावा संवाद आसवांसकटच...


पण असे करायला मन धजावत नाही कारण माझी आसवं तुझ्या डोळ्यातून पाझरु लागतील

आणि तूही माणसासारखाच भासू लागशील जे माझ्याकडे तेच तुझ्याकडेही...


तुझ्यातील 'देवत्व' हाच आशेचा किरण मानत

जगणं सुसह्य करायचंय मला...


Rate this content
Log in