Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.
Best summer trip for children is with a good book! Click & use coupon code SUMM100 for Rs.100 off on StoryMirror children books.

SAURABH AHER

Others


4.0  

SAURABH AHER

Others


चल गड्या आपलं आयुष्य जगुन घेवू

चल गड्या आपलं आयुष्य जगुन घेवू

1 min 36 1 min 36

चल गड्या आपलं आयुष्य थोड आपणही जगुन घेवु ... 🙂

कशाला वाट पाहायची कुणी हसवण्याची , 

आपणच मनसोक्त हसुन घेवु , 

चल गड्या आपलं आयुष्य थोड आपणही जगुन घेवु ...🙂


चार माणसं बघतील , चार माणसं हसतील , 

त्या चार माणसांनाच आज विसरून जावु ..

चल गड्या आपलं आयुष्य थोड आपणही जगुन घेवु ...🙂


इतरांसाठी जगत आलोय , दुसऱ्यांसाठी राबत आलोय ,

आजपासुन स्वतालाच थोडा वेळ देवू 

चल गड्या आपलं आयुष्य थोड आपणही जगुन घेवु ...🙂


इतरांच्या दुःखात रडलोय , त्यांच्याच सुखात हसलोय , 

सुख नेमकं काय असत हेही बघुन घेवू ..

चल गड्या आपलं आयुष्य थोड आपणही जगुन घेवु ...🙂


थोड हसुन घेवु ,रडतारडता थोड रूसुन घेवू ,

चल सोबतीला माझ्या तुही बालपणातुन फिरून येवू ..

चल गड्या आपलं आयुष्य थोड आपणही जगुन घेवु ...🙂


आता ठरवलंय आनंदात जगायचं,  

स्वतःचच एक ध्येय ठेवायचं ...

चल मग सोड सारे दुखरे क्षण , अन् ध्येयवेडे होवू..

चल गड्या आपलं आयुष्य थोड आपणही जगुन घेवु ...🙂


Rate this content
Log in