नजरेतल्या...

नजरेतल्या खट्याळपणाला झुकलेल्या पापण्यांची तटबंदी...... बोलक्या भावनांना उगाच ओठांची बंदी!!!!!

By Asmita Satkar
 194


More marathi quote from Asmita Satkar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
2 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract