Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
डोंगरावरचा...

डोंगरावरचा बंगला सहलीसाठी निवडला. सर्वांची जेवणे गप्पागोष्टी मजेत झाल्या दिवे बंद केल्यावर एकदम अंधार झाला. खिडक्या बंद करुनही घळीतलासूं सूं वारा जोराने वाहत होता. वरील पत्रे वा-याने भयानक नृत्य करु लागले. सर्वजण घाबरले. सकाळ कधी होईल याची वाट पहात राहिले सौ मनीषा आवेकर

By Manisha Awekar
 155


More marathi quote from Manisha Awekar
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract