Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sangieta Devkar

Romance

3.4  

Sangieta Devkar

Romance

तू श्रावणातील ऊन पाऊस.. !!

तू श्रावणातील ऊन पाऊस.. !!

1 min
184


तू श्रावणातील ऊन पावसा सारखा,

क्षणात हसवनारा ,क्षणात रडवनारा.

कधी स्वतःच सव्हता मध्ये रमनारा,

कधी न बोलता सगळ जाणणारा,

कधी नजरेतुन बरेच बोलनारा.

तू कधी इंद्रधनुची बरसात,

कधी अस शी तू मेघ मल्हार.

कधी हवी हवीशी प्रेमाची झूळक हळूवार.

कधी माझ मन जपनारा,

कधी मना मध्ये खोलवर रुतनारा.

कधी काहीच न सांगता दूरदूर जाणारा,

कधी जवळ असून ही अंतर राखनारा.

तू श्रावणातील ऊन पावसा सारखा,

क्षणात सोबत असणारा,

क्षणात सोबत सोडनारा...


Rate this content
Log in