Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Prashant Shinde

Action Classics Inspirational

2  

Prashant Shinde

Action Classics Inspirational

तीन जून (3)

तीन जून (3)

1 min
3.0K


तीन जून(3)

पाचवा लॉकडाऊन

तिसरा दिवस सांज समय....!


ति कडून सूचना आली

स र्वजण सांभाळून राहा

रा म राम करण्यासाठी

दि वसा बाहेर पडू नका...

व रचष्मा वादळाचा

स गळ्यांनाच भोगावा लागेल

सां गतोय ते निदान

ज रा आज ऐकावं लागेल...

स गळीकडून घेरलोय मी

म लाही काही समजत नाही

य दाकदाचित वादळच

  कोरोनाला घेऊन जाईल

  काही सांगता येत नाही....

  सांजसमयी आज

  घरीच थांबूया

  वादळाला पण

  संयमानेच सामोरे जाऊया.....!


शुभ सायंकाळ....!


Rate this content
Log in