Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Jaymala Kulkarni

Others Children

4.5  

Jaymala Kulkarni

Others Children

कोरोना

कोरोना

1 min
77


देवबाप्पा देवबाप्पा नवसाला पाव!!

कोरोनाला ह्या तू पळवून लाव !!


नको येऊ देऊ त्याला देशात माझ्या !!

रोज रोज ऐकते मी बातम्याच ताज्या!!


मधून मधून सगळयांना शिस्तही लाव !!

कोरोनाला ह्या तू पळवून लाव!!


शाळा नाही अभ्यास नाही वाटे ना बरे!!

सगळ्यांनी गाठली आपआपली घरे!!


शांत झालं माझं सगळं हे गाव !!

कोरोनाला ह्या तू पळवून लाव!!


आईजवळ करते मी नुसतीच हट्ट!!

खाऊ खाऊन होते रे नुसतीच लठ्ठ !!


खेळायला नाही मला कुठेच वाव !!

कोरोनाला ह्या तू पळवून लाव !!


Rate this content
Log in