Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Supriya Devkar

Others

4  

Supriya Devkar

Others

बंध हा प्रेमाचा

बंध हा प्रेमाचा

1 min
19


बंध हा प्रेमाचा 

याला मायेची किनार 

बहिण भावाचे नाते 

जन्मोजन्मी पुरणार 

कधी चुळबुळ कधी शातंता 

कधी एखादा पाठीत धपाटा 

बहिण भावाचे नाते अविरत 

सोसावा कधी प्रेमळ रपाटा 

लटका राग कधी ओरडा 

मिळून खातात दोघेही 

अडचणीत मात्र हात धरूनी

सामोरे जातात दोघेही 

लागली ठेच एकाला तर

डोळे पाणवती दोघांचे 

या पवित्र नात्याला जपती 

कौतुक असे दोघांचे 


Rate this content
Log in