Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

#DSK #DSK

Others

4.0  

#DSK #DSK

Others

અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર

અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર

1 min
11.7K


અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર પૂછું


શું જરૂરી છે પ્રેમીઓનું એકબીજાથી અલગ થવું?

અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર પૂછું;


શું જરૂરી છે ધરતીને આકાશના એક ટીપા માટે તરસવું?

અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર પૂછું;


શું જરૂરી છે સંબંધમાં ભંગાણ અવશ્ય લાવવું?

અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર પૂછું;


શું જરૂરી છે પ્રમાણિકને કૃતજ્ઞ માણસને મળવું?

અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર પૂછું;


શું જરૂરી છે જોધા અકબરને એકબીજા માટે તરસવું?

અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર પૂછું;


શું જરૂરી છે કબરની ખબર લેનારને પોતાનું જ ગુમાવવું?

અગર હો ખુદા મારી સામે તો એકવાર પૂછું.


Rate this content
Log in