Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rahul Shedge

Fantasy Children

3  

Rahul Shedge

Fantasy Children

माझी आजी

माझी आजी

1 min
83


               तुझ्यामुळे माझे

             बालपण छान गेले 

              तुझ्यामुळे मला

            बटव्या बद्दल कळले 


            तुझ्या बाल-संस्काराने 

               आम्ही घडलो 

           तु शिकवलेल्या सवयीमुळे

             वागायला तसे लागलो  


            ओंजळीतले खायला तु

             सर्वांना वाटुन दयाची  

              रडवेला माझा चेहरा

               तु पदराने पुसायची  


               येणार ते जाणार 

               हे ईश्वराने ठरवले 

               तुझ्या आठवणीने 

               माझे डोळे पाणावले 


Rate this content
Log in