ఉదయబాబు కొత్తపల్లి
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR 2019,2021 - NOMINEE

53
Posts
11
Followers
0
Following

వృత్తి రీత్యా (గణిత) ప్రధానోపాధ్యాయుడు, ప్రవ్రుత్తి రీత్యా కధారచయిత, నటుడు, కార్టూనిస్టు,అయిన శ్రీ కొత్తపల్లి ఉదయబాబు .."అందమైన తీగకు..." అనే కదా మాలిక... ఉదయబాబు మాస్టారి కథానికలు అనే "ఉదయ కిరణాలు " సంపుటి..."చిగురు పిట్టలు " అనే నానీల సంపుటి " అమ్మతనం సాక్షిగా..." అనే కవితాసంపుటి...''నాన్నకో... Read more

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile