శ్రీలత.కొట్టె "హృదయ స్పందన "
Literary Brigadier
AUTHOR OF THE YEAR 2020,2021 - NOMINEE

100
Posts
16
Followers
7
Following

అలుపెరుగని జీవనపోరాటంలో అవిశ్రాంతంగా పోరాడుతున్న ఆశా జీవిని నేను... నా అక్షరాల ఆయుధాలతో ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టించాలని నిన్నటి నిరాశను ఒదిలి, కొత్త ఆశలతో రేపటి ఉషోదయం కోసం ఎదురుచూసే ఆశా జీవిని నేను.... శ్రీలత.కొట్టె కలం పేరు.. "హృదయ స్పందన".. వృత్తి. లెక్చరర్.

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile