Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଏମିତି ଏ ଜୀବନ
ଏମିତି ଏ ଜୀବନ
★★★★★

© Sarada Parida

Others Inspirational

1 Minutes   6.5K    2


Content Ranking

ଏମିତି ଏ ଜୀବନ
ଏ ଜୀବନ ,
ଚଲି ିକାକୁ ଆସ􀇆ି ବା
ଶୀତଋତୁ ର
ଅତି􀇆 ପ􀅁ୀଟିଏ ପରି ;
ଲଗାଏ ଦୁଇଦନି ର େମାହ
ମିଛ ମିଛ ସଂସାର ମାୟାେର ।
େଯମିତି,
ନୀଳାମ􀈴 􀉱 ଚଲି ିକା
ହସିଉେଠ
େକଇଦନି
ଦୁରେଦଶୀ ଚେଢଇର
ଗହଳି ଚହଳିେର ।
ମା􀇿, ସବୁ 􀅁ଣ􀆳ାୟୀ ,
େଲଉଟିବାକୁ ପେଡ ,
ସୁଖକୁ , ଦୁଃଖକୁ ,
ଜୀବନ କୁ ବି
ଠିକ, ଦୁରେଦଶୀ ପ􀅁ୀ
ଶୀତପେର
ଚଲି ିକାରୁ ସାଇେବରଆି କୁ
େଲଉଟିବା ପରି ।
ଶାରଦା 􀈄ସାଦ ପରିଡା
ଅ􀅼ାପକ, େମକାନିକାଲ ଇଂଜିନିୟରିଗଂ,
େକାଣାକ􀆽 ବି􀅗ାନ ଏବଂ େବୖଷୟିକ
ମହାବିଦ􀈻

sarada jivana

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..