Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Pallavi Udhoji

Others

3  

Pallavi Udhoji

Others

सजली ही राने वने

सजली ही राने वने

1 min
248


 रंग हे आभाळाचे

सजली ही रानेवने

हिरवळीच्या सुगंधाने

गंधित झाली ही वनराई


      सरसर येता थेंब

      पावसात घेत झुले

      लाटा उठूनी उत्साहाच्या

      किरणातूनी ऊन पडे


कंठातूनी गाणी उमटती

पाखरांसह भुल पडे

निसर्ग सारा गातो गाणी

रोमांचित मन हे झाले


     झाडे ही फुले ही

      हवा ही धुंद झाली

     हिरव्या ह्या झाडाखाली

     झाले मी बेभान भारी


Rate this content
Log in