Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Nayan Dharankar

Others

3.4  

Nayan Dharankar

Others

श्रावणी शृंगार

श्रावणी शृंगार

1 min
44


स्वप्न हे पाहता लोचने

श्रावणात फुलले

निसर्गाशी जमले नाते

सत्यात उतरले

चाफ्याचा तो स्पर्श होताच

शब्द काही फुटेना

या दुनियेत कधी रमलो

माझे मला कळेना

नृप आगळे दिव्यत्वाचे 

श्रावणात लाजले

येणारे फुलांचे ताटवे

दाहीदिशांना पहुडले

दिवसाची सांज होताच

फुलपाखरू दिसे 

आकाशाकडे पाहताच

भासे गोंडस ससे

पानोपानी बूँद बघता

मन माझे झुरले

श्रावणातल्या त्या थेंबाने

डोळे माझे दिपले

श्रावणी शृंगार सजता

आकाश वेडे झाले

नभी पक्षी दिसता हास्य

नवे उलगडले


Rate this content
Log in